slide1
slide2
slide3
slide4
slide5


 
چهارگان

گروه چهارنفره ایست که با هدف تجربه چهار نوازی زهی ایرانی در بهار86 برای اجرای آثاری که برای این ترکیب از سازها  تصنیف می شوند تشکیل شده است.
اگرچه ترکیب دو کمانچه، قیچک و قیچک بم ظاهرا در همان بدو امر (دست کم به جهت منطقه و گستره صوتی) شباهت با نمونه غربی آن (کوارتت کلاسیک) را به ذهن متبادر می کند (که البته پر بیراه نیست) اما بدیهی است ویژگی های مختص این چهارساز زهی کمانه ای ایرانی - از جمله رنگ صوتی، تکنیک های اجرایی و موارد دیگر- همگی دلایل روشن تفاوت عمده این دو است. مسلما شیوه تنظیم و تصنیف آثار نوشته شده برای این گروه می تواند بر تشدید موارد افتراق و یا وجوه تشابه این گروه با کوارتت زهی کلاسیک - خواسته یا ناخواسته- موثر باشد.

ادامه