"تابلو سوم"

از مجموعه " تابلوهای نمایشگاه" ساخته علی صمدپور ضبط شده در سال ۱۳۸۷

" تابلو چهارم"

از مجموعه " تابلوهای نمایشگاه" ساخته علی صمدپور ضبط شده در سال ۱۳۸۷

نوازندگان: احسان ذبیحی فر، احسان امامی (کمانچه) شیما شاه محمدی (قیچک آلتو) حامد افشاری (قیچک بم)

"رنگ همایون"

ساخته رکن الدین خان مختاری برای عود و کوارتت زهی ایرانی از مجموعه موسیقی فیلم مستند " طعم ایرانی" ساخته علی صمدپور ضبط شده در سال ۱۳۸۸

نوازندگان: پیران مهاجر (عود) احسان ذبیحی فر، مرتضی مختاری (کمانچه) شیما شاه محمدی (قیچک آلتو) حامد افشاری (قیچک بم)